அரசு கல்வி /வேலை தனியார் தொழில்முறை பிரதானம்

விவசாயத்துறை சார்ந்த வேலைவாய்புக்கள் இன்றைய பத்திரிக்கையிலிருந்து

இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட வேலைவாய்ப்புத்தகவல்கள் sundayobserver பத்திரிக்கையின்e-paper  மூலம் எடுக்கப்பட்டது

Related posts

error: Alert: Content is protected !!