விலை நிலவரம்

16.05.2023 திகதி வரையிலான ஏற்றுமதி பொருட்களினது விலை நிலவரம்

ஏற்றுமதி பொருட்களினது விலை நிலவரம்

16.05.2023 திகதி வரையிலான ஏற்றுமதி பொருட்களினது விலை நிலவரம்

மிளகு
மாவட்டம் GR-1 (சராசரி விலை) வெள்ளை (சராசரி விலை)
கண்டி 1,462.00 2,383.00
மாத்தளை 1,465.00 2,575.00
நுவரெலியா 1,460.00
கேகாலை 1,490.00 2,500.00
இரத்தினபுரி 1,440.00
பதுளை 1,500.00 2,250.00
குருநாகல் 1,500.00
கொழும்பு 1,363.00
கம்பஹா 1,450.00
களுத்துறை 1,370.00
காலி 1,435.00
மாத்தறை 1,439.00
ஹம்பாந்தோட்டை 1,370.00
மொனராகலை 1,450.00 2,388.00
தேசிய 1,442.43 2,419.20
கிராம்பு
மாவட்டம் கிராம்பு (சராசரி விலை) STEM (சராசரி விலை)
கண்டி 2,420.00 368
மாத்தளை 2,400.00 387
நுவரெலியா 2,416.00 376
கேகாலை 2,333.00 383
இரத்தினபுரி 2,250.00
பதுளை 1,975.00
குருநாகல் 2,433.00 300
கொழும்பு 2,075.00
கம்பஹா 2,100.00 250
களுத்துறை 1,870.00
காலி 2,200.00
மாத்தறை 2,200.00 238
ஹம்பாந்தோட்டை 2,100.00
மொனராகலை 2,150.00
தேசிய 2,208.71 328.86
Coffee
மாவட்டம் GR 1 (சராசரி விலை) GR 2 (சராசரி விலை)
கண்டி 803
மாத்தளை 810
நுவரெலியா 786
கேகாலை 800 750
இரத்தினபுரி 800
பதுளை 875 800
குருநாகல் 900
கொழும்பு 817
கம்பஹா 890
களுத்துறை 900
காலி 850
மாத்தறை 850
ஹம்பாந்தோட்டை 710
மொனராகலை 770
766.67
மஞ்சள், இஞ்சி
மாவட்டம் மஞ்சள் (சராசரி விலை) இஞ்சி (சராசரி விலை)
கண்டி 53 450
மாத்தளை 66 418
நுவரெலியா 453
கேகாலை 50 500
இரத்தினபுரி 55
பதுளை 100 325
குருநாகல் 47 1,000.00
கொழும்பு 60
கம்பஹா 40 820
களுத்துறை 70 400
காலி 55 700
மாத்தறை 80 465
ஹம்பாந்தோட்டை
மொனராகலை 75 483
தேசிய 62.58 546.73

Related posts

error: Alert: Content is protected !!