தொழில்நுட்ப தகவல்கள் பிரதானம் புதியவை

2021 நவம்பர் 20 முதல் டிசம்பர் 05 வரை எந்தெந்த பயிர்களை செய்யலாம் மரக்கறிச் செய்கைக்கான முன்னறிவிப்பு

 

இந்த பயிர் முன்னறிவிப்பு தகவல் தொகுதியானது தற்போதைய பயிர்ச் செய்கை பரப்பளவின் அடிப்படையில் இலாபம் பெறக் கூடிய வகையில் மரக்கறிச் செய்கையை மேற்கொள்வதற்கு இலகுவாக பொருத்தமான மரக்கறிப் பயிரைத் தெரிவு செய்வதற்கு விவசாயிகளுக்கு உதவியாக அமையும்.

 

 

Related posts

error: Alert: Content is protected !!