திட்டங்கள் பிரதானம் புதியவை விவசாயம் சார்ந்தது

இந்த ஆண்டிற்கான(2022) தென்னைப்‌ பயிர்ச்‌ செய்கை சபையினால்‌ வழங்கப்படும்‌ மானியத்திட்டங்கள்‌

இந்த ஆண்டிற்கான தென்னை அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் வழங்கப்பட உள்ள மானியங்கள் மற்றும் செயற்றிட்டங்கள் பற்றிய தகவலை இங்கு தருகிறோம்.பிறரும் பயனடைய பகிருங்கள்

 

  1.      கால் ஏக்கரிற்கு. மேற்பட்ட தென்னங்காணிகளிற்கான தென்னம்‌
    பிள்ளைகள்‌ விநியோகித்தல்‌
    1.1. தென்னங்கன்று ஒன்றின்‌ விலை. ரூ.75.00
    1.2 பொலித்தீன்‌ பைக்கற்‌ கன்று ஒன்றின்‌ விலை – ரூ. 150.00
  2. ஊடு பயிர்ச்‌ செய்கை 1/2 ஏக்கரிற்ரு. ரூ. 50,000
  3. பயிர்ப்‌ பாதுகாப்பு தென்னை மரம்‌ ஒன்றிற்கு. ரூ 200
  4. தென்னங்கன்று பராமரிப்பு மரம்‌ ஒன்றிற்கு ரூ 50

தென்னை வளர்ப்பவர்களை ஒருங்கிணைக்க நமது whatsup  குழுவில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் whatsup group link https://chat.whatsapp.com/IZQIYp0VnLw2yRd3TUof26

கொழும்பு மற்றும் புத்தளத்தில் நடைபெறும் தென்னையின் ஏல விலையை கிழமைதோறும் அறிய எமது குழுவில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

https://invite.viber.com/?g2=AQAhfSSD8X4prE4%2F9KwaFxPMZB3pRoWvFVb8usISzQ6N3l%2FNf5nQwNJB3CQLTjDk

5.பசளைமானியம்‌ (3வயதிற்கு மேற்பட்ட மரத்திற்கு) ரூ 125

6.நீர்ப்பாசனம்‌
a.குழாய்‌ நீர்ப்பாசனம்‌ 1 ஏக்கரிற்கு. ரூ. 18,000 (1/2 ஏக்கரிற்கு மேற்பட்ட காணிக்கு)
b.சொட்டு நீர்ப்பாசனம்‌ மற்றும்‌ தூவல்‌ நீர்ப்பாசனம்‌ 1 ஏக்கரிற்கு ரூ. 50,000( 1/2 ஏக்கரிற்கு மேற்பட்ட காணிக்கு)
c.விவசாயக்‌ கிணறு 1 ஏக்கரிற்கு. ரூ. 40,000(2 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணி)
d.குழாய்‌ கிணறு 1 ஏக்கரிற்குரூ. 40,000 (5 ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணி)

 

 

7.கைவிடப்பட்ட வயல்‌ காணிகளில்‌ தென்னைச்‌ செய்கை 1 ஏக்கரிற்கு ரூ. 80,000

8.இரைகெளிலி மைற்றா பைக்கற்றுக்கள்‌ விநியோகம்‌ 1 பைக்கற்‌ ரூ 25

9. வட்டி மானியத்துடன்‌ கடன்‌ திட்டம்‌ 1 ஏக்கரிற்கு ரூ. 125 000

தகவல்
தே.வைகுந்தன்‌.
பிராந்திய முகாமையார்
யாழ்ப்பாண பிராந்திய காரியாலயம்
தென்னப்‌ பயிர்ச்‌ செய்கை சபை
பளை – கிளிநொச்சி

மேலதிக விபரங்களுக்கு தங்கள்‌ பகுதி தென்னை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரை நாடவும்

தென்னை வளர்ப்பவர்களை ஒருங்கிணைக்க நமது whatsup  குழுவில் இணைந்து கொள்ளுங்கள் whatsup group link https://chat.whatsapp.com/IZQIYp0VnLw2yRd3TUof26

கொழும்பு மற்றும் புத்தளத்தில் நடைபெறும் தென்னையின் ஏல விலையை கிழமைதோறும் அறிய எமது குழுவில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

https://invite.viber.com/?g2=AQAhfSSD8X4prE4%2F9KwaFxPMZB3pRoWvFVb8usISzQ6N3l%2FNf5nQwNJB3CQLTjDk

Related posts

error: Alert: Content is protected !!