தொழில்நுட்ப தகவல்கள் பிரதானம் புதியவை

நாட்டில் ஏற்பட இருக்கும் உணவு பஞ்சத்தை தவிர்க்க உதவும் 30+ வழிகாட்டி நூல்கள்

நாட்டில் எதிர்வரும் காலத்தில் ஏற்பட இருக்கும் உணவு பஞ்சத்தை போக்க உதவக்கூடிய பயிர்செய்கை முறைகள் பற்றி அறிந்து கொள்ள உதவும் 30 இற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை ஒரு பார்வையில் வழங்கு கிறோம்.
இவற்றில் வீட்டுத்தோட்டச்செய்கை வீட்டுத்தோட்ட முறைகள் மரக்கறி உற்பத்தி தாவர பீடைநாசினிகள் பழங்களது உற்பத்தி அறுவடைக்குபின் மரக்கறி பாதுகாப்பு அறுவடைக்குபின் பழங்களது பாதுகாப்பு தானிய செய்கை நீர்ப்பானம் கூட்டெரு தயாரிப்பு மறுவயற் பயிர்செய்கை போன்ற விடயங்களை பெறலாம்

நீங்கள் நன்மையடைந்தது போல மற்றவர்களும் நன்மையடைய அதிகம் பகிருங்கள்

 

வீட்டுத்தோட்டம் திணைக்களத்தின் வெளியீடு

https://drive.google.com/file/d/1BDVxRz4l0KIaRt6mQI-DD1K0how8tkgP/view?usp=drivesdk

வீட்டுத்தோட்டம்

https://drive.google.com/file/d/1Oo8cxHoNpbBrEnejwRKkCgdUV465rt2i/view?usp=drivesdk

வீட்டுத்தோட்டம் எளிய வழிமுறைகள்

https://drive.google.com/file/d/1_jh9u9ES7FNOU7wmy4by0sGaqeN2lsF5/view?usp=drivesdk

வீட்டுக்குள் விவசாயம்

https://drive.google.com/file/d/1jdartardn_e7y7JFjZawYVgDJtsm4tML/view?usp=drivesdk

வத்தகைப் பழச் செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1KMpEHUhVrgHXHD8MmroGexVT2ud0s7KH/view?usp=drivesdk

மரக்கறிப்பயிர்செய்கை

https://drive.google.com/file/d/12JD0xiZMkwWmlmH7VGtzo0vlxT9xFVxs/view?usp=drivesdk

சின்ன வெங்காய உற்பத்தி

https://drive.google.com/file/d/1oA9kLAFus3Rq7rgKchYQUOKiZfOTMKl4/view?usp=drivesdk

தானியங்களை தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் முறை

https://drive.google.com/file/d/1CZvdM8DvGiXgxzPZH4UG8KCqBxoLYiyR/view?usp=drivesdk

அவரைப்பயிர்செய்கை

https://drive.google.com/file/d/19Cy9XLPDfFmyGKpXpUI_AOQ7AQEMEMQj/view?usp=drivesdk

சோளம் உற்பத்தி

https://drive.google.com/file/d/1pw747vsegrEkKHHVh01TGVocVFG8LQV2/view?usp=drivesdk

யாழ்ப்பாண வீட்டுத்தோட்டம்

https://drive.google.com/file/d/1R4MckcgWa5pvpkVj8eXs10q_X2YsGFMO/view?usp=drivesdk

தாவர பீடை நாசினிகள்

https://drive.google.com/file/d/1pm-WQgelGkDkz9GMheTLDyQzHPs2-nqN/view?usp=drivesdk

கத்தரி செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1S6Ju8yZDzB1G9j2p9fa8rXCS3_5Gvua0/view?usp=drivesdk

கறிமிளகாய் செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1kaZWzZIq_ibiCziXrpWtuVfXbiLIAOcm/view?usp=drivesdk

நாட்டுக் கோழி வளர்ப்பு

https://drive.google.com/file/d/1gIx0vY-iRHiq7s-aj_xqYxN8ztKSccqh/view?usp=drivesdk

சொட்டு நீர்ப்பாசன முறை

https://drive.google.com/file/d/1MNOX14uL4rGiroHY46FBEcBdI4WNWrNj/view?usp=drivesdk

வீட்டுத்தோட்டம்(விவசாய போதனாசிரியரின் கட்டுரை)

https://drive.google.com/file/d/1a6IIFkCvb5lfMWcn92wG4uUJAz6hnT8i/view?usp=drivesdk

மரக்கறிகளை அறுவடை செய்தலும் அறுவடைக்கு பின்னரான பாதுகாப்பு முறைகளும்

https://drive.google.com/file/d/1hzwGWRVOCTM8wSu_e–pYo2tzfyGzK3K/view?usp=drivesdk

பீடை முகாமைத்துவ வழிகாட்டி

https://drive.google.com/file/d/1Lyq8a5U21nS-Tg6hmX5Fu2pZxeZLcjXq/view?usp=drivesdk

சிறுதானிய உணவுகள்

https://drive.google.com/file/d/1nbn3ekGtudoPIc5btEqDLDiegtarpRpU/view?usp=drivesdk

முக்கியமான நூறு பயிர்களின் இடைவெளிகள்

https://drive.google.com/file/d/1g_kaI7uEuEBT5-GLJbHgj9Lxy_7YBAz1/view?usp=drivesdk

தாவர வளர்சி ஊக்கிகள்
https://drive.google.com/file/d/1IA8wlEMjy8gxIJ3MNuRyb67IzS1-fV-H/view?usp=drivesdk
பயிர்களுக்கு தேவையான நீரில் அளவு

https://drive.google.com/file/d/1CWKkQ3YtnUWsfUF-tfJBXsL5yHiPZNJg/view?usp=drivesdk

நாட்டு பசு வளர்ப்பு

https://drive.google.com/file/d/1Z0pFu90YzdVttaWITEwstET88CLLtJAC/view?usp=drivesdk

லீக்ஸ் செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1rZE46DuZm8H_yTiou_OfTY3q8YWjX1ul/view?usp=drivesdk

சோயா செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1Xhkc9NzM_VrITnc5EDEE8XkU1-7ka_8T/view?usp=drivesdk

நிலக்கடலை செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1nAm-6CmnOocyrPlS9pXLZPrxDtFd79J7/view?usp=drivesdk

பயறு செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1XgCjqewoxz-TQuQq-_d2Ib3pR-gu1mTz/view?usp=drivesdk

குரக்கன் செய்கை

https://drive.google.com/file/d/100GWs9Xka49Jr0RazpAL0NZJztF_6LhP/view?usp=drivesdk

கெளபீ செய்கை

https://drive.google.com/file/d/1_7SCBrF8kAV-tMjPXu6wb7ovQLbvhgU4/view?usp=drivesdk

Related posts

error: Alert: Content is protected !!